För en inkluderad svensk landsbygd med Internet för alla

"Jag kan inte längre ringa hem" utbrast den förre näringsministern i IT-landet Sverige. Detta är kännetecknande för en landsbygd där människor och företag i princip tvingas välja: flytta till ett större samhälle där det finns tillgång på mobiltäckning eller bo kvar i digitalt utanförskap.

På många platser i Sverige finns ingen täckning. Det går inte att ringa telefonsamtal, ännu mindre att använda internet. För boende på dessa platser är livsnödvändiga tjänster - som att sköta bankärenden, beställa medicin och kontakta omvärlden - utom räckhåll.

Det är mot denna bakgrund som projektet #fulltäckning startade i november 2016. Dess aktörer arbetar för att undvika det digitala utanförskapet genom att öka den mobila täckningen på landsbygden. Genom bättre täckning kan individer, företag och andra näringar inte bara ta del av digitaliseringen, utan även bidra till en positiv utveckling för både miljö och samhälle.

Människor ska möjlighet att bo och verka över hela landet. Därför tar #fulltäckning  utgångspunkt på landsbygden med målet att sprida täckningen vidare. Det långsiktiga målet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden där det finns tillgång på mobiltäckning. 

Visionen är att nya och innovativa strategier ska driva operatörer till utveckling på landsbygd med hjälp av lokala och offentliga intressen.

#fulltäckning ska lösa tre utmaningar:

Innanförskap

Svensk landsbygd ska inte lämnas i digitalt utanförskap, utan ska ha tillgång till 100Mbit/s. Detta kan åstadkommas till låg kostnad med rätt teknik.

Säkerhet

Bristfällig täckning är en säkerhetsrisk. Bofasta och turister bör ha mobiltäckning överallt i landet.

Värdeökning

Turism, jord- och skogsbruk, kraft och andra näringar ska inte hämmas ekonomiskt som ett resultat av brist på täckning.

Teknisk vision

De tekniska lösningarna i #fulltäckning består av två delar: landsbygdshotspots och paraplyceller.

Landsbygdshotspots

I projektet arbetar vi för att etablera s.k. "landsbygdshotspots"; oaser av digital anslutning kring gårdar, turistorter, landsbygdsindustrier och andra avlägsna platser av betydelse. Detta representerar en nedifrån-och-upp-strategi som gör det möjligt för personer och företag att addera lokal anslutning till det befintliga mobilnätet.

Paraplycell

I projektet utvecklar vi även ett "paraplycell"-koncept. Detta är höga, kraftfulla torn (s.k. "high-power, high-tower") som monteras på befintliga TV-torn och som täcker över 100 gånger större markområden än dagens basstationer. Ett femtiotal torn skulle räcka för ge täckning åt hela Sverige. Det här är en uppifrån-och-ner-strategi där operatörer eller stater kan addera täckning och kapacitet till det befintliga mobilnätet.

Landsbygden i första hand

Målet med #fulltäckning är att fungera som en katalysator och startpunkt för någonting större; en omställning där landsbygden inkluderas i digitaliseringen av det svenska samhället. De ekonomiska värden som skapas på svensk landsbygd utgör nämligen en avsevärd del av Sveriges BNP.

#fulltäckning ska därför agera som en samverkansplattform för instanser utanför projektet. Projektet adresserar de ekonomiska, sociala och kulturella värden som kommer av att ha en levande och integrerad landsbygd.

Stora delar av världen är landsbygd och utmaningarna med bristfällig täckning är globala. Marknaden utestänger ofta landsbygd då fokus ligger på stadsnära områden. Detta vill #fulltäckning motarbeta genom att fokusera på landsbygden i första hand.

Projektet kommer att drivas i fyra arbetspaket:

  1. Behovsanalys och nulägesbeskrivning: behovsanalys, utveckling av indikatorer och arbete med uppkoppling på landsbygden
  2. Ekonomi, modeller och värdekedjor: analys av teknikekonomiska områden, operatörsmodeller och andra aspekter
  3. Projektdemonstration: visa att projektet är genomförbart och utvärdera efteråt
  4. Informationsspridning och påverkansarbete: arbeta vidare med kommunikation och påverkan

Utmaningarna ska mötas med ett projektkonsortium som sträcker sig över ett flertal näringar, sektorer och samhällsintressen, samt med en genomförandeplan som sträcker sig så långt som över tio år.

Regeringens bredbandsstrategi har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Fördelning ska ske enligt modellen ovan. Det innebär också att alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.
Regeringens bredbandsstrategi har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Fördelning ska ske enligt modellen ovan. Det innebär också att alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.

Projektet ska arbeta med tre flöden och stimulera investeringar skapade av:

  • Marknaden - som idag är normen för hur nätverk byggs. Ett fungerande sätt att få tillgång till Internet i stadsnära regioner men når sällan landsbygd.
  • Den offentliga sektorn - som genom statliga subventioner fungerat som tillägg till marknadsinvesteringar när nätverk byggts ut. Används inte för mobilt nätverk.
  • Slutanvändaren - som tidigare har bidragit till infrastruktur vid byggnad av fibernät bland annat genom att betala anslutningsavgifter. Modellen är inte utvecklat för mobilt nätverk.

Ambassadörer

Vint Cerf

Vinton G. Cerf, känd som en av internets fäder, är vice ordförande för och Chief Internet Evangelist på Google. Han arbetar för global politisk utveckling och fortsatt spridning av Internet.

Linnéa Claeson

Linnéa Claeson är en svensk handsbollsspelare, samhällsdebattör och aktivist som brinner för jämlikhets- och demokratifrågor.