För en inkluderad svensk landsbygd med Internet för alla

"Jag kan inte längre ringa hem" utbrast den förre näringsministern i IT-landet Sverige. Detta är kännetecknande för en landsbygd där människor och företag i princip får välja mellan att bo kvar i digitalt utanförskap eller flytta till ett större samhälle där det finns tillgång på mobiltäckning.

Projektet startade i november 2016 och arbetar för att undvika det digitala utanförskapet genom att öka den mobila täckningen på landsbygden. Arbetet tar utgångspunkt på landsbygden för att sedan sprida täckningen vidare för att skapa möjligheter för människor att bo och verka över hela landet. Det långsiktiga målet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden där det finns tillgång på mobiltäckning. Genom bättre täckning kan individer, företag och andra näringar ta del av digitaliseringen och bidra till en positiv utveckling för både miljö och samhälle. Visionen är att nya innovativa sätt ska driva operatörer till utveckling på landsbygd med hjälp av lokala och offentliga intressen.

#Fulltäckning ska lösa tre utmaningar och skapa:

Innanförskap

Landsbygd ska ha tillgång till 100Mbit/s. Kan åstadkommas till låg kostnad med rätt teknik.

Säkerhet

Bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt.

Värdeökning

Turism, jord- och skogsbruk, kraft och andra näringar ska inte hämmas i brist på kommunikation.


Projektet ska fungera som en katalysator och samverkansplattform för insatser utanför projektet. De ekonomska värden som skapas över landsbygd utgör en avsevärd del av BNP. Projektet adresserar ekonomiska, sociala och kulturella värden som kommer av en levande landsbygd. Stora delar av världen är landsbygd och utmaningarna är globala. Marknaden utestänger ofta landsbygd då fokus ligger på stadsnära områden. Detta vill projektet motarbeta genom att fokusera på landsbygd i första hand.

Arbetet kommer att drivas i fyra arbetspaket:

1. Behovsanalys och nulägesbeskrivning: behovsanalys, utveckling av indikatorer och arbete med uppkoppling på landsbygden

2. Ekonomi, modeller och värdekedjor: analys av teknikekonomiska områden, operatörsmodeller och andra aspekter

3. Projektdemonstration: visa att projektet är genomförbart och utvärdera efteråt

4. Informationsspridning och påverkansarbete: arbeta vidare med kommunikation och påverkan

Utmaningarna ska mötas med ett projektkonsortium som sträcker sig över många näringar, sektorer och samhällsintressen, samt med en genomförandeplan som sträcker sig så långt som över tio år.


Regeringens bredbandsstrategi har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Fördelning ska ske enligt modellen ovan. Det innebär också att alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.
Regeringens bredbandsstrategi har som mål att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Fördelning ska ske enligt modellen ovan. Det innebär också att alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.


Projektet ska arbeta med tre flöden och stimulera investeringar skapade av:

a) marknaden - som idag är normen för hur nätverk byggs. Ett fungerande sätt att få tillgång till Internet i stadsnära regioner men når sällan landsbygd

b) den offentliga sektorn - som genom statliga subventioner fungerat som tillägg till marknadsinvesteringar när nätverk byggts ut. Används inte för mobilt nätverk

c) slutanvändaren - som tidigare har bidragit till infrastruktur vid byggnad av fibernät bland annat genom att betala anslutningsavgifter. Modellen är inte utvecklat för mobilt nätverk

Länkar

Här hittar du länkar som hör till projektet.