Aktörer

Läs om projektets aktörer och deras input

LTU - Karl Andersson

Biträdande professor och tf. verksamhetsledare

0910-585 364

karl.andersson@ltu.se


Karl Andersson är biträdande professor i distribuerade datorsystem vid LTU och tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT).

Vid CDT samverkar Luleå tekniska universitet och IT-branschen. Här möts forskning, design och innovation, varvid CDT erbjuder en integrerad miljö för människor, infrastruktur, verktyg, processer och tjänster för forskning. Här utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.

CDT har över 20 års erfarenhet av att leda samverkansprojekt inom området och är projektets koordinator.

LTU - Jaap van de Beek

Professor i signalbehandling

0920-493 383

jaap.vandebeek@ltu.se


Jaap van de Beek arbetar som professor och ämnesföreträdare i signalbehandling vid LTU.

LTU inrättade år 1988 Sveriges första professur i signalbehandling. Forskningen är inriktad på utveckling av signalbehandlingsalgoritmer baserade på statistiska modeller och omfattar delområdena flexibel radiokommunikation, signalbehandling för mättekniska tillämpningar samt bildanalys tillämpat på processindustriella problem.


LTU - Arne Gylling

CDT

070-530 33 39

arne.gylling@ltu.se

Arne Gylling har arbetat på CDT sedan 2005. I det här projektet kommer han främst att arbeta med testplanering. Arne har sedan tidigare arbetat för Ericsson där han bland annat utvecklade telekomsystem.

LTH - Per Ödling

Professor i telekommunikation

070-559 13 44

per.odling@eit.lth.se

Per Ödling är professor i telekommunikation vid Lunds tekniska högskola. 


LTU - Paula Wennberg

CDT

070-247 54 21

paula.wennberg@ltu.se

Paula Wennberg arbetar som projektledare på Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) vid LTU. Hon initierar och leder projekt för innovations- och organisationsutveckling inom IT-sektorn med ett genusperspektiv i nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Hon har bland annat bidragit till etableringen av Gender Contact Point för ökat nyttiggörande av universitetets genusforskning i företag och omgivande samhälle. Hon har arbetat med praktisk jämställdhetsintegrering i en rad av projekt som resulterat i digitala verktyg för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av projekt och verksamheter. Hon är en av redaktörerna för "Skapa hållbar förändring", en handbok för att integrera jämställdhet och mångfald i forskning och innovationssystem. 

Projektet har utsett henne till jämställdhetsrådgivare för att ge stöd till projektledningen i jämställdhetsfrågor.

Netmore - Johan Jober

Teknisk chef

073-172 30 01

johan.jober@netmore.se

Johan Jober är civilingenjör, entreprenör och en av grundarna av Netmore. Han har lång erfarenhet från arbete med mobilsystem vid Ericsson och olika mobiloperatörer och är en av Sveriges ledande experter inom radioteknologi. Netmore erbjuder lokala nät för företag, fastighetsägare och offentliga organisationer som är anpassade efter kunden krav och behov. På så sätt erbjuds operatörsneutrala nät som är verksamhetsanpassade för mobiltelefoni och data. De lokala mobilnäten kan användas i landsbygden på platser som har dålig täckning och på så sätt ger man t ex en byaförening en möjlighet att själva ta kontrollen över att byn ska ha bra mobiltäckning. 

Inom projektet svarar Netmore för de tekniska lösningarna.

Iteam - Christian Landgren

Grundare och VD för Iteam

070-775 58 31

christian.landgren@iteam.se


Christian Landgren är grundare och VD för digitaliseringsbyrån team som han startade ur viljan att skapa värde, ha kul och göra någonting gott. Iteam digitaliserar företag och organisationer genom strategi, kod och kultur. Företaget grundades 1995 och har idag 30 anställda. Veckans affärer utnämnde Iteam till ett av Sveriges superföretag 2016. 

Företagets målsättning med deras medverkan är att skapa större förståelse för den potenital som finns i Sverige om vi börjar utnyttja digitaliserings effekter på landsbygden. Ett exempel vi har tittat på är digitalisering av transportekosystemet som inom 5-15 år kommer att revolutionera var människor väljer att bosätta sig och jobba. En större frihet och flexibiltet gör att den nuvarande trenden med urbanisering kan utjämnas och fler kan välja att bo närmare natur och familj. Självkörande bilar är en viktig komponent i detta och kräver ett utbyggt bredbandsnät som inte bara fungerar stabilt i storstäderna utan i hela landet och löser sig inte enbart med fiber.

Region Norrbotten - Jonas Tiger

Bredbandskoordinator och landsbygdsutvecklare

jonas.tiger@itnorrbotten.se

Jonas Tiger arbetar som bredbandskoordinator på Region Norrbotten. Regionala bredbandskoordinatorer ska enligt regeringsbeslut verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor, samt fungera som kontaktpunkt för offentliga och privata aktörer inom området. I Norrbottens län har bredbandskoordinatorer fokus på bredbandsutbyggnad i glesbygd och ansvarar för landsbygdsfrågor. I arbetet ses bredband och digitalisering av samhället som en service för glesbygd.

Region Norrbottens del i projektet handlar om att fokusera på behoven som företag och människor i glesbygd har. Norrbottens län är dubbelt så stort som Sveriges näst största län, Västerbottens län, men har hälften så många invånare. Jonas Tigers fokus blir extrem glesbygd.

Region Västerbotten - Eva-Marie Marklund

Bredbandskoordinator
070-585 05 76
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

Eva-Marie Marklund arbetar som bredbandskoordinator i Västerbottens län och var dessförinnan VD vid AC-Net.

Enligt regeringsbeslutet ska man verka för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i respektive län. Konkret innebär det bl a att samla aktörer inom bredbandsområdet och försöka få till en så bra utbyggnad som möjligt genom samförläggning och hitta innovativa lösningar i områden där det är svårt att nå ut.

Bredbandskoordinatorn ska också stödja kommunerna i sitt arbete kring bredbandsutbyggnad och planering, öka förståelsen mellan bredbandsutbyggnad och efterfrågan av digitala tjänster och samverka med Post- och telestyrelsen för att identifiera brister och problemområden i Västerbotten.

Region Västerbottens del i projektet handlar om att fokusera på behoven som företag och människor i glesbygd har.

Region Västerbotten - Pia Kristiansson

Projektledare, Närsjukvården i Södra Lappland

070-600 73 02

pia.kristiansson@regionvasterbotten.se

Södra Lapplands närsjukvårdsområde innefattar kommunerna Malå, Sorsele, Lycksele, Storuman, Dorotea, Vilhelmina och Åsele.

Södra Lappland har valts ut som ett av fyra modellområden där region, kommuner och andra intressenter ska testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Modellområdet ska gå före och vara en förebild för resten av Sverige hur en modell för glesbygd kan se ut. Vi har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för att överbrygga avstånd. Ett exempel är de virtuella hälsorummen dit invånare i glesbygd kan gå för att göra en hälsoundersökning och ha kontakt med läkare och sjukvårdspersonal, helt digitalt på distans.

Det finns många kroniska sjukdomar där man med utvecklad teknik och digitala lösningar skulle kunna öka livskvalitén för dessa patienter.

Organisationens del i projektet handlar om att beskriva de särskilda behov av uppkoppling som vård i glesbygd ställer.

Visita - Clemens Wantschura

IT chef

08-762 74 33

cw@visita.se

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Vi samlar c:a 5 100 medlemsföretag med över 7 300 verksamheter, främst hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer och turistföretag. Som branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Som arbetsgivarorganisation tecknar Visita branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Visitas del och intresse i projektet är vikten av att kunna genomföra kortbetalningar och andra elektroniska betalningar som kräver Internetaccess, i hela Sverige. Även i glest befolkade områden. Över 90% av alla betalningar i turistnäringarna sker med andra betalmedel än kontanter. Kontantförsörjningen är dyr och fungerar dåligt utanför tätorterna. Turismen utvecklas snabbt och skapar arbetstillfällen i glesbygd men utvecklingen bromsas av bristande Internetaccess i stora delar av Sverige, inte bara i norr.    

LRF - Christian Nordenskjöld

Analytiker

08-787 51 45

christian.nordenskjold@lrf.se


Att arbeta med digitalisering och digital transformation handlar om att kapitalisera på nya möjligheter och anpassa sig till nya behov. Christian förenar djup branschkunskap inom de gröna näringarna med affärsstrategisk höjd och har under flera år analyserat hur digital teknik omstöper värdekedjor och förändrar förutsättningarna för företagandet inom de gröna näringarna.

1. Ansvarig för framtagandet av LRF:s digitaliseringsstrategi som tydliggör hur LRF ska organisera arbetet med digitaliseringsfrågor i kärnverksamheten samt prioritera den strategiska inriktningen för arbetsområdet.

2. En av huvudförfattarna till rapporterna: Internet of things - Nu formas framtidens lantbruk, LRF:s omvärldsanalyser, Grön Entreprenör, De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå, Kapital till jordbruket - varifrån och till vem? Etc.

3. Representerar LRF i Tillväxtverkets samverkansarena för livsmedel inom arbetsgruppen Digitalisering och automation.

4. Representerar LRF i arbetsgruppen för digitalisering inom en samverkansarena för de nordiska bondeorganisationerna (NBC).

Ericsson AB - Elmar Trojer

Research

072-7242157

elmar.trojer@ericsson.com

Ericsson är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till tjänsteleverantörer. Omkring 40 procent av världens mobiltrafik går genom nät byggda av Ericsson. De utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till deras kunders framgång i den digitaliserade världen. I mer än 140 år har deras idéer, teknik och medarbetare bidragit till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

Swedish Lapland Visitors Board - Mats Jonsson

Projektledare
070-379 77 95

Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen som genom en näringslivsorienterad samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser.

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala offentliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt. Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Arctos Labs Scandinavia AB - Mats Eriksson

VD

070-617 00 33

mats.eriksson@arctoslabs.com

Arctos Labs är konsulenter inom telecomområdet. De arbetar med arkitekturfrågor kopplade till 5G och teleco cloud för att därigenom kunna hjälpa kunder att utveckla nya produkter och tjänster.

Företaget har varit med som idégivare i de initiala faserna i projektet.

Lennox PR - Robert Svensson

Huvudansvarig konsult vid Lennox Public Relations

076-175 55 32

robert.svensson@lennoxpr.se

Lennox PR är en strategisk kommunikationsbyrå med stort engagemang i samhällsfrågor. Lennox bidrar med kommunikationsstöd inför, under och efter projektet.